ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Behoudens uitdrukkelijke afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, geschieden al onze verrichtingen op basis van onderhavige algemene contractsvoorwaarden die prevaleren boven deze van de medecontractant. Op al onze verrichtingen zijn tevens (aanvullend) de Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 24 juni 2005 onder nr. 05090237 van toepassing. Onze vervoersovereenkomsten worden zowel qua internationaal als nationaal transport beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag van 19/05/56 en van het CMR-protocol van 05/07/78, waarop onze algemene contractsvoorwaarden als aanvulling en precisering gelden.

Artikel 2 – Voor wat vervoersovereenkomsten betreft hebben onze algemene contractsvoorwaarden betrekking op elke verrichting tussen partijen overeengekomen in het kader van de aanbestede vervoersovereenkomst met inbegrip van zowel de eigenlijke transportdemarches, als zowel de opslag en stockageprestaties vóór, tijdens en na de uitvoering van de eigenlijke transportopdracht, behoudens uitdrukkelijke afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Indien wij als vervoerder optreden wordt hierna met ‘vervoerder’ onszelf bedoeld.

Artikel 3 – De aanduidingen op de vrachtbrief met inbegrip van lading, identiteit van geadresseerde en afzender, leveren volledig bewijs op tussen partijen. In geval van ondertekening op de vrachtbrief door de verlader, het kaaipersoneel of de commissionair-expediteur, in plaats van de afzender als opdrachtgever van de vervoerder, dan worden voormelde partijen geacht te handelen als lasthebber van de afzender en voor zover als nodig zich sterk makend voor de aanvaarding door de afzender van de voorwaarden vermeld op de bedoelde vrachtbrief.

Artikel 4 – Het beding ‘said to contain’ is van rechtswege van toepassing indien de vervoerder zonder onderzoek naar inhoud en staal in ontvangst neemt:
– De goederen in kisten, balen, lasten, of ondoorschijnende verpakkingen;
– Voertuigen en containers gevuld afgegeven.

Artikel 5 – Het door de afzender in de vrachtbrief aangegeven gewicht wordt door de vervoerder niet erkend, en kan onder geen enkel beding als bewijskrachtig lastens hem worden aangevoerd, tenzij deze geverifieerd blijkt zoals voorzien door art. 8 §3 CMR hetgeen alsdan afzonderlijk dient vermeld in de vrachtbrief.

Artikel 6 – De vervoerder handelt bij de vervulling van de douaneformaliteiten uitsluitend als lasthebber van de afzender. Onvoorziene omstandigheden zoals abnormale wachttijden bij de douaneformaliteiten ten gevolge van afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de normale voorziene documenten en bescheiden, zoals T-documenten, sanitaire attesten, e.d. geven recht op een prijstoeslag. Indien wij gelast worden met douaneverrichtingen, dan hebben wij het recht om vooraf een zekerheid te vragen. De klant verbindt er zich toe om op eerste verzoek de gevraagde zekerheid te stellen dan wel de door ons gevraagde middelen te verstrekken om de douanerechten te voldoen bij gebreke waaraan wij onze tussenkomst kunnen weigeren. Iedere laattijdige betaling resulteert in interesten, boeten, en kosten die onder de exclusieve aansprakelijkheid van de klant vallen. De door ons doorgerekende douanerechten zijn steeds contant en vooraf betaalbaar, zelfs bij betwisting.

Artikel 7 – De werknemers en/of aangestelden van de vervoerder zijn niet gebonden door enige instructie en zullen geen aangiftes aanvaarden die de vervoerder binden buiten de voorziene perken voor wat betreft.:
– de waarde van de goederen die moeten dienen als referenda in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of in geval van beschadiging (art. 23 en 26 CMR);
– de afleveringstermijnen (art. 19 CMR);
– rembourse-instructies (art. 21 CMR);
– bijzondere waarde of bijzonder belang bij de aflevering (art. 24 en 26 CMR);
– vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

Artikel 8 – Bij gebreke aan uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst inzake immobilisatietijden en -vergoedingen bij laden en lossen, zal de vervoerder terzake niet tot verantwoording kunnen worden geroepen.

Artikel 9 – De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de prijs, zelfs in geval van te betalen port. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding zijn de facturen contant en vooraf betaalbaar op onze zetel of onze bankrekening. Schuldcompensatie wordt niet aanvaard met eventueel door ons verschuldigde bedragen. Ook compensaties inzake andere vervoersopdrachten worden niet aanvaard en zijn ons niet tegenstelbaar. Enige vordering of aanspraak tegen ons zal dan ook niet kunnen ingeroepen worden om de betaling van onze facturen uit te stellen of op te schorten.

Artikel 10 – Behoudens schriftelijke overeenkomst in tegengestelde zin moet:
– de afzender de lading verzorgen;
– de geadresseerde de lossing verzorgen;
– de vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is, de stuwing der goederen verzorgen.
De partij belast met voormelde handelingen is aansprakelijk voor zijn eigen daden, alsmede voor deze van de personen die hem bijstaan en die dus voor zijn rekening handelen. Het is de aangestelden, de werknemers en het personeel van de vervoerder verboden deel te nemen aan de laad- en losoperaties. In zoverre tegen dit verbod wordt ingegaan, is dergelijke tussenkomst en handelswijze vreemd aan de vervoersovereenkomst en te beschouwen als een aanstelling van de aangestelde, werknemer, of personeelslid door de afzender of geadresseerde.

Artikel 11 – Onder afhaling en/of bestelling ten huize wordt verstaan, aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen. Iedere tussenkomst door personeel van de vervoerder, verder reikende dan aan de drempel of de kaai is verboden. In zoverre tegen dit verbod wordt ingegaan, is dergelijke tussenkomst en handelswijze vreemd aan de vervoersovereenkomst en te beschouwen als een aanstelling van de aangestelde, werknemer, of personeelslid door de afzender of geadresseerde.

Artikel 12 – De door de voertuigen te volgen weg in de fabrieken, werven, magazijnen en andere plaatsen wordt aangeduid door de beheerder van deze plaatsen onder hun verantwoordelijkheid. De vervoerder kan zich verzetten tegen een door voormelde beheerders vooropgestelde rij- of verplaatstingswijze, in zoverre de plaatselijke omstandigheden het voertuig of lading in gevaar kunnen brengen.

Artikel 13 – Bij gebrek aan betaling van onze factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het nog verschuldigde bedrag intresten opleveren ad 16% per dag onverminderd een conventioneel schadebeding ad eveneens 16% met een minimum ad EUR 250,00 inzake bijkomende administratieve kosten, handelsverstoring en opvolging debiteurenbestand. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar in welk geval wij het recht hebben om onze verdere prestaties op te schorten.

Artikel 14 – Onze schuldvorderingen opzichtens de schuldenaar, zelfs in zoverre zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in ons bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering ten behoeve waarvan wij al onze rechten en voorrechten mogen uitoefenen.

Artikel 15 – De goederen die in ons bezit zijn of komen zullen als pand dienen voor de betaling van onze schuldvordering(en) jegens deze schuldenaar of jegens de eigenaar van de goederen. Zulks conform de bepalingen betreffende het handelspand. Het is ons toegestaan een retentierecht uit te oefenen op de goederen die in ons bezit zijn.

Artikel 16 – Voor elke betwisting m.b.t. onze overeenkomsten zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd onverminderd ons recht om te dagvaarden voor de woonplaats/zetel van de verweerder. Het Belgisch recht is van toepassing.

Artikel 17 – In het geval een van voormelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam zou zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere voorwaarden aan. Het nietige beding dient dan vervangen te worden door een beding dat wel geldig is dat zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling van het nietige beding.